ASPI studie

Locatie(s): VUmc

Doelstelling:

  1. vaststellen of drie testen naar het lichamelijk functioneren (samen de “ASPI meting”) geschikt zijn voor patiënten die verdacht worden van axiale spondyloartritis of die een beginnende vorm van deze ziekte (de nr-axSpA patiënten) hebben.
  2. te onderzoeken hoe de bruikbaarheid van deze soort testen in de dagelijkse klinische praktijk is ter aanvulling op de BASFI vragenlijst.

 

Studiepopulatie: SpA (nr-axSpA en SA) patiënten die op consult komen op de polikliniek reumatologie in het VU medisch centrum.

  1. 18 nr-axSpA patiënten die gaan starten met een biological
  2. 18 nr-axSpA patiënten die stabiel op medicatie zijn (> 3 maanden biologicals)
  3. 18 SA patiënten die stabiel op medicatie zijn (> 3 maanden biologicals)

 

Inclusie criteria: Leeftijdscategorie: 18-70 jaar, diagnose axiale SpA (nr-axSpA of r-axSpA).
Exclusie criteria:

  1. Geen getekend informed consent
  2. De patiënt beschikt over onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal
  3. De patiënt op voorhand niet in staat is de oefeningen uit te voeren vanwege medische redenen* of de medicatie te continueren voor 3 maanden.
    *medische contra-indicaties kunnen zijn: neurologische, pulmonaire of cardiovasculaire aandoeningen.

Interventie: De patiënten zullen aansluitend aan hun reguliere bezoek aan de polikliniek gevraagd worden drie functietesten uit te voeren en daarna een korte vragenlijst in te vullen. De functietesten bestaan uit: het oprapen van pennen (6 pennen), 2) het aantrekken van sokken (3x) en 3) het opstaan van de grond (3x).

De visites zijn als volgt:
Voor patiënten die starten met de biological behandeling op baseline, na 1 week en na 3 maanden.
Voor de groepen nr-SpA patiënten en SA patiënten die stabiel zijn op medicatie zullen er twee meetmomenten zijn: op baseline en na 3 maanden.

Tijd:
Het bezoek zal ongeveer 15 tot 20 minuten extra tijd kosten voor de deelnemende patiënt.

Aanmelden bij: Tamara Rusman (t.rusman@vumc.nl)